Zgrada

Zgrada – Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari”.

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u sustav upravljanja spadaju sve zgrade koje imaju više od tri vlasnika tako da na primjer, niz od četiri ili više spojenih garaža također spada u sustav upravljanja zgradama.

S druge strane moguće je što se tiče upravljanja zgradama da se unutar jedne zatvorene i/ili natkrivene građevine nalazi više od jedne zgrade. Na primjer ako se radi o nizu zgrada sa posebnim ulazima (od kojih svaki ima vlastiti kućni broj) međusobno spojenih u jedinstvenu zatvorenu građevinu.

U tom slučaju se dvije ili više takvih zgrada iz zajedničkog interesa npr. novog krova i/ili fasade, mogu spojiti u jednu zgradu sa zajedničkim upraviteljem.

Zajednički dijelovi zgrade

Zajednički dijelovi i infrastruktura zgrade

Zajednički su svi dijelovi zgrade i infrastrukture (vodovodne, elektro, plinske i druge instalacije, dizala, …) koji ne pripadaju stanovima i drugim prostorima u vlasništvu pojedinih fizičkih i/ili pravnih osoba.

Takvi zajednički dijelovi zgrade se održavaju sredstvima zajedničke pričuve.

Ukoliko suvlasnici Međuvlasničkim ugovorom ne odrede drugačije, zajednički dijelovi i infrastruktura zgrade su:

nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija, …),

krov zgrade,

zajedničke terase,

pročelja zgrade sa prozorima i vratima,

zaštita od vanjskih utjecaja na zajedničkim dijelovima zgrade

(rolete, grilje, …),

limarija na zajedničkim dijelovima zgrade,

dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi, protupožarni aparati u zajedničkim dijelovima zgrada,

zajednička stubišta i ograde,

požarni prilazi, vrata, ljestve i stepeništa,

dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s pripadajućim instalacijama i uređajima za njihovu uporabu,

instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade,

kanalizacijske instalacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije, reviziona okna,

vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade,

elektroinstalacije stubišne i panik rasvjete i drugih električnih uređaja u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade,

zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade,

radijatori i ostala grijaća tijela u zajedničkom dijelu zgrade,

telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade,

zajedničke televizijske i/ili radio antenske instalacije, kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i ostalim zajedničkim uređajima, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade,

instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od mjesta razdvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade,

zajednička kotlovnica i toplinska podstanica,zajednička hidroforska postrojenja, bunari za vodu, prepumpne stanice za otpadnu vodu, pumpne stanice za vodu, električni agregati, akumulatorske baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala, gromobranske instalacije, kanali za smeće, septičke jame.