Pričuva

Pričuva Člankom 90. “Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima” definiran je pojam zajednička pričuva kao temeljni prihod stambene zgrade za potrebe njenog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja.

Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici nekretnine tj. stambene zgrade, odnosno upravitelj kojeg su zajednički izabrali na osnovu ugovora o upravljanju.

Suvlasnici pričuvu uplaćuju na račun koji se u tu svrhu otvara, a u skladu sa određenim godišnjim ili višegodišnjim programom upravljanja.

Minimalnu pričuvu koju suvlasnici moraju izdvajati, odredio je zakonodavac i to u visini 0,54 % vrijednosti njihovog posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje.

Ministarstvo graditeljstva periodično objavljuje podatak o etalonskoj cijeni građenja i zadnji podatak je u primjeni od 29.08.1012.god. kada je utvrđen iznos od 6.000,00 kn po m2. Temeljem tog podatka dolazi se do visine pričuve u iznosu od 2,70 kn po m2 korisne površine stana.

Formula za primjenu je (Etalonska vrijednost 6.000,00 Kn) / 12 mj. = 500,00 kn * 0,54 % = 2,70 Kn/mj.

Odluku o visini iznosa pričuve donose suvlasnici većinom suvlasničkog udjela po m2 korisne površine stana te ne bi trebala biti manja od zadnje utvrđenog iznosa etalonske vrijednosti tj. 2,70 Kn po m2.

Također treba naglasiti da se pri donošenju odluke o povećanju minimalnog iznosa pričuve, naknada za upravitelja ne povećava, već ostaje u zakonskim okvirima.

NN 100/2012, Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Etalonska cijena

PODATAK O ETALONSKOJ CIJENI GRAĐENJA

I. Etalonska cijena građenja utvrđuje se u iznosu od 6.000,00 kuna po m2 korisne površine stana.

II. Vrijednost etalonske cijene građenja iz točke I. sadrži sve troškove u vezi sa izgradnjom (projektiranje, građenje, nadzor i dr.) uključivo vodni doprinos i porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.

III. Ovaj podatak primjenjuje se od dana objave u Narodnim novinama.
Klasa:371-05/12-01/21
Urbroj:531-01-12-1
Zagreb, 29.kolovoza 2012.
Ministar graditeljstva i prostornog uređenja
Ivan Vrdoljak, dipl.ing.el.,v.r.