Ovlašten predstavnik suvlasnika

Svaka zgrada ima svog predstavnika kojega su ostali suvlasnici izabrali i ovlastili za predstavljanje. Svaki ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je održavati redovne godišnje sastanke suvlasnika, upoznati ostale suvlasnike o stanju zgrade te utvrditi potrebne radove na njezinom održavanju.

Predstavnik zgrade je osoba koja vodi brigu o zgradi (dojava kvarova, hitne intervencije, mali i veliki popravci, promjene vlasnika itd.) te je u stalnoj vezi s upraviteljem.

Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade predstavlja iste kod upravitelja zgrade kao i prema ostalim pravnim i fizičkim osobama (na primjer, prema izvođačima radova). Ovlašteni predstavnik predstavlja ostale suvlasnike zgrade sukladno ovlastima i obvezama koje su mu dodijeljene Međuvlasničkim ugovorom.

Ukoliko se radi o većoj zgradi, ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade može imati i zamjenika. Zamjenika ovlaštenog predstavnika biraju suvlasnici zgrade na isti način kao i ovlaštenog predstavnika.

Ovlasti i obaveze zamjenika određuju se na isti način kao i za ovlaštenog predstavnika.

Promjena ovlaštenog predstavnika

Ukoliko ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade postupa suprotno sklopljenom Međuvlasničkom ugovoru i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici ga mogu razriješiti dužnosti. Na isti način vrši se i promjena zamjenika ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

Ovlasti predstavnika suvlasnika

Predstavnik suvlasnika ovlašten je:

-s upraviteljem sklopiti Ugovor o upravljanju zgradom na neodređeno vrijeme

-sklopiti ugovor o kreditu ili zajmu za podmirenje troškova izvanrednih poslova do iznosa koji je moguće podmirivati otplatom iz sredstava pričuve na temelju članaka 86. i 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96)

-sklopiti ugovor o upravljanju, korištenju i održavanju ili upisu tereta na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade radi osiguranja kredita ili zajma za izvanredne troškove na temelju članaka 86. i 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

-pokrenuti uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine odnosno pretvaranje etažnog vlasništva stečenog po prijašnjim propisima u vlasništvo posebnog dijela nekretnine prema novom sustavu sadržanom u Zakonu, odnosno naručiti u tu svrhu izradu stručnog elaborata o etažiranju

-zastupati suvlasnike prema upravitelju i trećim osobama u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje zgrade, a koji nisu povjereni upravitelju.

Dužnosti predstavnika suvlasnika

Predstavnik suvlasnika dužan je:

-sudjelovati u odabiru izvoditelja radova koji provodi upravitelj

-ovjeravati radne naloge kao potvrde izvršenja određenog posla

-voditi brigu o provođenju kućnog reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služi zgradi

-redovito izvješćivati suvlasnike o svim važnijim pitanjima vezanim uz upravljanje

Predstavnik suvlasnika je spona između zgrade i suvlasnika te upravitelja. Predstavnik suvlasnika je bitan za rad upravitelja kada se radi o provođenju i izvođenju svih potrebnih radova i obveza na zgradi. Upravitelj za svoj rad odgovora suvlasnicima putem predstavnika.

Suvlasnici zgrade

-Suvlasnici zgrade Suvlasnik u stambenoj zgradi je svaki građanin koji u toj zgradi ima vlasništvo nad stanom ili nekim drugim prostorijama (suvlasnički dijelovi čl. 36. ZOV).

– Suvlasnici su glavni  nositelji prava i obaveza. Dužni su sudjelovati u upravljanju i održavanju stambenih zgrada. Odlučuju o svim bitnim pitanjima u vezi redovnog i izvanrednog održavanja zgrada. Biraju predstavnika i donose odluku o imenovanju upravitelja i izvršitelja  redovnih i izvanrednih poslova vezanih za održavanje zgrada.

– Suvlasnici su dužni provoditi sva rješenja tijela državne i lokalne uprave i samouprave koja se donose u cilju zaštite javnog interesa.

(čl. 85. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)